§1 Definicje

 1. Usługodawca – oznacza szkołę narciarską i snowboardową Oxygene, która prowadzona jest przez Macieja Myśków prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OXYGENE Maciej Myśków z siedzibą ul.Jaśkiewicza 23a, 59-600 Lwówek Śl. Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lwówek Śl. Adres strony internetowej: www.oxygene.com.pl
 2. Lokal – za lokal przedsiębiorstwa uważa się jedną z wypożyczalni sprzętu sportowego szkoły narciarskiej Oxygene. 3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Usługobiorca – konsument lub przedsiębiorca, korzystający z usług szkoły.
 4. Usługa – oznacza usługi oferowane usługobiorcom przez usługodawcę. Wszystkie informacje dostępne na stronie www.oxygene.com.pl
 5. Lekcja – czas trwania usługi, jedna lekcja trwa 55 minut.
 6. Rezerwacja – możliwość zarezerwowania lekcji.
 7. AKADEMIA MŁODEGO NARCIARZA – zajęcia grupowe dla dzieci od 4,5 do 15 lat. 10. Formularz – formularz dostępny na stronie www.oxygene.com.pl umożliwiający Rezerwację.
 8. Instruktor – pracownik Usługodawcy realizujący Usługę w imieniu Usługodawcy, lub podwykonawca.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Rezerwacji zajęć można dokonać osobiście w jednym z lokali, telefonicznie, drogą mailową wysyłając maila na adres: kontakt@oxygene.com.pl, lub poprzez formularz rezerwacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.oxygene.com.pl
 2. Szkoła Oxygene posiada lokale oraz prowadzi zajęcia w pięciu odrębnych lokalizacjach, do których klienci zgłaszają się w zależności od bliskości dostęp, stopnia zaawansowania i ich preferencji. Miejsce spotkania ustalane jest podczas rezerwacji zajęć:

  • Szklarska Poręba - Ski Arena Szrenica trasa łatwa Puchatek i inne trasy - trudniejsze Turystyczna 25, 58-580 Szklarska Poręba
  • Karpacz - Kopa trasa łatwa i trasy trudniejsze Turystyczna 4, 58-540 Karpacz
  • Jakuszyce - Polana, Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Porębaundefined
  • Mala Upa - taśma do nauki i trasa trudniejsza, Horni Mala Upa 130, 542 27 Mala Upa, Czechy
  • Harrachov - Orczyk i trasy trudniejsze, Harrachov 628, 512 46 Harrachov, Czechy
 3. Klient lub opiekun prawny zgłasza się najpóżniej 15 min przed rozpoczęciem zajęć do koordynatora na stoku. Zarezerwowaną lekcje trzeba opłacić najpóźniej 2 godziny przed jej rozpoczęciem. Lekcje odbywające się o 9 i 10 rano należy opłacić dzień przed rozpoczęciem zajęć. Klient otrzymuje potwierdzenie wpłaty zaliczki za zajęcia. Paragon do odebrania w biurze szkoły po zajęciach. W wyjątkowych przypadkach jest również możliwość płatności u instruktora po zajęciach, po wcześniejszym ustaleniu tego z biurem szkoły. W przypadku nie opłacenia lekcji w określonym czasie Oxygene, ma prawo przyjąć, że lekcja się nie odbędzie i anulować ją.
 4. Zwrot za lekcje już opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem szkolenia - nie dotyczy zajęć Akademii Młodego Narciarza
 5. Zajęcia rozpoczynają się na stoku, chyba że instruktor w porozumieniu z kursantem ustalą inaczej. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 6. Klient przychodząc na zajęcia powinien być do nich należycie przygotowany. Musi posiadać odpowiedni, poprawnie ustawiony i sprawdzony sprzęt oraz mieć już ubrane buty narciarskie lub snowboardowe, oraz posiadać wcześniej wykupiony karnet na zajęcia (dot. Ski Arena Szrenica Ski Arena Kopa, Mala Upa i Harrachov). W przypadku dużej kolejki instruktor może wykupić karnet z Państwem poza kolejnością.
 7. Jedna lekcja trwa 55 minut, w przypadku dwóch lub większej ilości lekcji następujących bezpośrednio po sobie, długość ich trawania to wielokrotność 55 minut.
 8. Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub faktycznego opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po zakończeniu zajęć.
 9. Ze względu na szczególny rodzaj Usług, świadczenie rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym terminie. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia usługi to stok narciarski.
 10. OXYGENE ma prawo zmienić instruktora prowadzącego, odwołać zajęcia, lub je przełożyć na inny termin z przyczyn niezależnych takich jak złe warunki pogodowe czy choroba pracownika, który miał prowadzić zajęcia.
 11. CENA SZKOLEŃ NIE ZAWIERA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYCIĄGÓW I WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU.
 12. Usługodawca nie odpowiada za rezultat świadczonej Usługi, a za sposób jej wykonania.
 13. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do zajęć i szkoleń z zakresu: narciarstwa – grupowych lub indywidualnych; snowboardu – grupowych lub indywidualnych; zajęć narciarskich i snowboardowych dla dzieci; ski tour; korzystania przez dzieci z Zimowego Placu Zabaw oraz każdych innych zajęć organizowanych i prowadzonych przez Oxygene jest podpisanie przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego oświadczenia, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią oraz treścią niniejszego regulaminu;
 14. Uczestnik zostanie objęty ubezpieczeniem NNW, tylko pod warunkiem wypełnienia przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego Karty Uczestnika.
 15. Na okres trwania zajęć/szkolenia na każdym Uczestniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.
 16. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w zajęciach i szkoleniach uzależnione jest od zaakceptowania warunków niniejszego regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do potwierdzenia zgody przez podpisanie właściwego oświadczenia, o których mowa powyżej.
 17. Oxygene nie zapewnia opieki dzieciom korzystającym z Zimowego Placu Zabaw. Odpowiedzialność za dziecko ponosi w takim przypadku jego opiekun prawny, który podejmuje decyzję, czy dziecko posiada wystarczające warunki i umiejętności, aby korzystać z urządzeń i sprzętów dostępnych na Zimowym Placu Zabaw, a także o sposobie tegoż korzystania.
 18. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zajęć i szkoleń prowadzonych przez OXYGENE, niezależnie od stopnia zaawansowania Uczestników. W razie istotnego naruszenia przez Uczestnika niniejszego regulaminu, OXYGENE ma prawo przerwać szkolenie w trybie natychmiastowym bez konieczności zwrotu uiszczonej przez uczestnika opłaty za szkolenie. Wszelkie koszty wynikające z rozwiązania umowy z tego tytułu zawartej pomiędzy Uczestnikiem a OXYGENE obciążają Uczestnika.
 19. OXYGENE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

§3 Zajęcia grupowe AKADEMII MŁODEGO NARCIARZA

 1. Rezerwacji zajęć można dokonać osobiście w jednej z wypożyczalni, telefonicznie, drogą mailową wysyłając maila na adres: kontakt@oxygene.com.pl, lub poprzez formularz rezerwacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.oxygene.com.pl
 2. W pierwszym dniu rodzic lub opiekun zgłasza się do wypożyczalni lub koordynatora szkoły OXYGENE przynajmniej 15 min przed wyznaczoną godziną i wnosi pełną opłatę za kurs 6 dniowy lub opłatę rezerwacyjną w wysokości 50zł oraz określa ilość wybranych dni, w których dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach.
 3. Rodzic otrzymuje kamizelkę i ubiera w nią dziecko. Kamizelkę należy zwrócić po każdych zajęciach instruktorowi lub koordynatorowi szkoły. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 50zł (kara umowna) w przypadku zgubienia kamizelki.
 4. W każdym dniu najpóźniej do godziny 8:00 można zrezygnować z zajęć dzwoniąc do koordynatora pod numer +48 516 800 556, wtedy zaliczka zostanie zwrócona, a ewentualny wykupiony i niewykorzystany karnet 6 dniowy zostanie rozliczony według cennika za pojedyncze dni, w innym przypadku przepada. Opłata rezerwacyjna rozliczana jest w ostatnim dniu korzystania z zajęć.
 5. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia dzieci najpóźniej 15 min przed zajęciami i odebrania dziecka punktualnie o ustalonej godzinie. Pozostałe dzieci nie mogą czekać na „spóźnialskich”, w razie spóźnienia nie gwarantujemy uczestnictwa w zajęciach oraz nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany czas szkolenia. Dzieci mają być już ubrane w buty narciarskie, i mieć przygotowany i sprawdzony sprzęt. Dzieci powyżej 7 roku życia muszą mieć już wykupiony karnet 4 godzinny (dot. SkiArena Szrenica, Ski arena Karpacz, Mala Upa).

  • Etap I PIERWSZE KROKI - 4,5 - 6 lat zajęcia w gdzinach 11:00 - 14:00 Stok Puchatek Szklarska Poręba, Ski Arena Karpacz, Mala Upa - 15lat zajęcia w godzinach 10:00 - 14:00 Stok Puchatek Szklarska Poręba, Ski Arena Karpacz, Mala Upa
  • Etap II SUPER NARCIARZE - zajęcia w godzinach 10:00 - 14:00 Ski Arena Szrenica Szklarska Poręba, Ski Arena Karpacz, Mala Upa
  • W pierwszym dniu wszystkie dzieci razem z instruktorami wjeżdżają wyciągiem Puchatek, Kopa, Mala Upa i dopiero w trakcie pierwszego zjazdu przydzielane są przez instruktorów do grup, w zależności od stopnia zaawansowania. Instruktor w trakcie trwania szkolenia może przenieść dziecko do innej grupy.
 6. Każde dziecko poniżej 12 roku życia na wyciągu krzesełkowym wjeżdża z osobą dorosła.
 7. Wszystkie dzieci muszą posiadać OBOWIĄZKOWO KASK, narty, opcjonalnnie kijki, odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych ubiór, nieprzemakalne rękawiczki, gogle lub okulary, skipass na czas szkolenia.
 8. Rodzice są zobowiązani podać działający numer kontaktowy do osoby, która będzie w pobliżu i opiekuje się dzieckiem oraz do udzielenia prawdziwych informacji o dziecku, o których mowa w niniejszym regulaminie.

§4 Obowiązki Uczestnika przed przystąpieniem do kursu i stan zdrowia Uczestnika

 1. Uczestnik, który zamierza przystąpić do kursu, nie może znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych używek, powinien być osobą zdrową fizycznie i psychicznie, a jego sprawność psychomotoryczna nie może być ograniczona przez żadne czynniki. Przystąpienie do zajęć równoznaczne jest z oświadczeniem przez uczestnika, iż jego samopoczucie oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w zajęciach i szkoleniach organizowanych i prowadzonych przez OXYGENE, a także z przyjęciem przez uczestnika za to odpowiedzialności . Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem - mogą przystąpić do zajęć i szkolenia tylko po o trzymaniu zgody lekarza na uprawianie w/w sportu wysokiego ryzyka. Uzyskanie tejże zgody leży w gestii uczestnika. Uczestnik nie jest zobligowany do okazania organizatorowi kursu dokumentu potwierdzającego zgodę lekarza. OXYGENE nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestnika powstałe w trakcie zajęć wynikające z jego samopoczucia, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a także obniżonej sprawności psychomotorycznej. Powyższe postanowienia dotyczą także rodziców i opiekunów nieletnich Uczestników.
 2. Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji dla osób niepełnosprawnym o obniżonym stopniu trudności. W takim przypadku konieczne jest wyjątkowo szczegółowe poinformowanie OXYGENE o stanie zdrowia kursanta i ścisłe przestrzeganie niniejszego regulaminu. Obecność opiekuna osoby niepełnosprawnej na zajęciach jest obowiązkowa. Instruktorzy nie posiadają specjalistycznego szkolenia w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zdolność uczestnika do udziału w zajęciach ocenia sam uczestnik lub jego opiekun i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Niepełnosprawny uczestnik obowiązany jest korzystać z kasku ochronnego bez względu na wiek. Na prośbę uczestnika lub jego opiekuna zajęcia mogą zostać w każdej chwili przerwane. Niepełnosprawny Uczestnik i jego opiekun przed przystąpieniem do zajęć powinni skonsultować się z lekarzem - mogą przystąpić do zajęć i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza na uprawianie w/w sportu wysokiego ryzyka. Uzyskanie tejże zgody leży w gestii uczestnik i jego opiekuna. Uczestnik nie jest zobligowany do okazania organizatorowi kursu dokumentu potwierdzającego zgodę lekarza.
 3. Instruktor odmawia prowadzenia lekcji w przypadku gdy zauważy, że z dużym prawdopodobieństwem kursant jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), a także gdy jego zachowanie z jakichkolwiek względów zagraża bezpieczeństwu uczestnika i innych osób - w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 4. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez Uczestnika będącego w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez Instruktora ćwiczeń oraz nie przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć, w tym przykładowo regulaminu stoku, odpowiada wyłącznie Uczestnik.
 5. Uczestnik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem miejsca, w którym odbywają się zajęcia, w szczególności z regulaminem stoku i Zimowego Placu Zabaw.
 6. Przed przystąpieniem do kursu i szkolenia Uczestnik zobowiązany jest przekazać Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie, stanu zdrowia, sprawności fzycznej i psychicznej, a także wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na przebieg zajęć i szkoleń prowadzonych przez OXYGENE, w szczególności zaś rodzice i opiekunowie nieletnich Uczestników są zobowiązani się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia oraz predyspozycjach Uczestnika przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez Instruktora.
 7. Udział we wszystkich zajęciach i szkoleniach organizowanych przez OXYGENE zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka i nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe Uczestników wynikające z uczestnictwa w kursie i szkoleniu, a organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym.
 8. OXYGENE nie odpowiada za szkody na osobie i mieniu powstałe na skutek wadliwości sprzętu uczestnika i nieprawidłowego jego doboru. Instruktorzy nie sprawdzają sprzętu uczestnika przed zajęciami.

§5 Obowiązki Uczestnika w trakcie zajęć

 1. Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do:

  • Niezwłocznego informowania Instruktora w toku zajęć o każdej zmianie okoliczności wskazanych w § 3 niniejszego regulaminu, a także o wszelkich problemach ze sprzętem, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestnika
  • Wykonywania w trakcie zajęć wyłącznie poleceń zleconych przez Instruktora prowadzącego dane zajęcia; Uczestnik może również przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń demonstrowanych przez Instruktora odmówić ich wykonywania. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie i mieniu w przypadku nie wykonania przez Uczestnika ćwiczenia zgodnie z jego wskazówkami
  • Niezwłocznego zgłaszania, jeśli z jakiegokolwiek powodu chciałby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć lub warunków panujących w miejscu ich prowadzenia

§6 Bezpieczeństwo Uczestnika oraz postępowanie w razie wypadku

 1. Udział w zajęciach, szkoleniach ski tour organizowanych przez Szkołę OXYGENE, a także przebywanie dzieci na Zimowym Placu Zabaw, zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka. Ryzyko to związane jest między innymi z możliwością wystąpienia błędu uczestnika lub osób trzecich znajdujących się na stoku/trasie, ale też z działaniem nieprzewidywalnych sił natury, ryzykiem nagłej zmiany pogody, niezależnymi od OXYGENE warunkami na stoku/trasie, wadliwością sprzętu uczestnika i nieprawidłowym jego doborem (czego OXYGENE nie sprawdza i nie ponosi za to odpowiedzialności), a także innymi trudnymi do przewidzenia czynnikami. Nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu uczestnika.
 2. Uczestnik lub jego opiekun prawny obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania instruktorowi, jeśli z jakiegokolwiek powodu chcieliby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć albo niezadowolenia z warunków panujących w miejscu odbywania się zajęć, szkoleń, ski tour i Zimowym Placu Zabaw.
 3. W celu zapewnienia Uczestnikowi najpełniejszego bezpieczeństwa, zobowiązuje się on do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zaś zobowiązuje się on do przestrzegania wszelkich instrukcji i poleceń wydawanych przez Instruktora.
 4. Każdy Uczestnik, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności informując o tym niezwłocznie Instruktora, sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 5. Na Uczestniku, w razie wystąpienia wypadku ciąży obowiązek podania szczegółowego opisu zdarzenia, podjętych przez niego czynności oraz podania swoich danych osobowych.
 6. Dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor odmawia udzielenia szkolenia w przypadku braku kasku ochronnego u osoby poniżej 16 roku życia. Szkoła OXYGENE zdecydowanie rekomenduje noszenie kasku.