1. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni.
 2. W celu wypożyczenia sprzętu Klient musi przedstawić jeden ważny dokument tożsamości ze zdjęciem lub zapłacić z góry za wypożyczenie kartą płatniczą. Przy wypożyczeniu sprzętu na dłużej niż siedem dni, kwota wypożyczenia musi zostać uregulowana kartą płatniczą lub gotówką w dniu pobrania sprzętu. Wypożyczalnia decyduje, jaką wybrać formę zabezpieczenia i płatności, może też zaproponować inną.
 3. Jeżeli pracownik Wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 4. Odbierając wypożyczany sprzęt, Klient powinien upewnić się, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
 5. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 6. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go z zachowaniem ostrożności i zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. Za uszkodzenia niebędące wynikiem naturalnego zużycia sprzętu oraz jego zdekompletowanie winę ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub wycenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 9. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu, modyfikacji, ani wymiany części w wypożyczonym sprzęcie.
 10. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z powierzonego sprzętu pracownikowi Wypożyczalni i odstawienia sprzętu do miejsca wypożyczenia w przypadku stwierdzenia podczas użytkowania jakiejkolwiek usterki.
 11. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta, a odpowiedzialność za sprzęt nadal spoczywa na Kliencie.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu sportowego przez Klienta.
 14. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 15. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie Wypożyczalni.
 16. Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w stanie nie pogorszonym niż w momencie jego wypożyczenia, pomijając naturalne ślady użytkowania.
 17. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
 18. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu są godziny pracy Wypożyczalni.
 19. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
 20. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w okresie 14 dni od wypożyczenia, przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię lub nie poinformowaniu Wypożyczalni o przedłużeniu, sprawa zostanie zgłoszona do polskich organów ścigania.
 21. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić Wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu, nie później niż 14 dni od daty wypożyczenia.
 22. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Jeleniej Górze.
 23. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu. Powyższe prawo oparte jest na art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami). Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Klienta.
 24. Dokonując wypożyczenia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie oraz zachowanie danych osobowych przez okres od dnia wypożyczenia do momentu zdania i rozliczenia wypożyczonego sprzętu.
 25. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami)
 26. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 27. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie wypożyczalni jest monitorowane.